សេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំ៖

1| សេវាកម្មបង្កេីតវីដេអូផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផល ឬសេវាកម្ម ប្រកបដោយភាពទាក់ទាញ
2| សេវាកម្មឌីហ្សាញគ្រប់ប្រភេទតាមតំរូវការ ដូចជា Name card, ID Card, Logo, Banner ads, Poster, Leaflet, Folder, Product Package, X-stand… 
3| សេវាកម្មឌីហ្សាញ និងគ្រប់គ្រង Page អោយចំគោលដៅ រយៈពេលខ្លី ឬវែង
4| សេវាកម្មឌីហ្សាញ Website និង ទូរសព្ទដៃ ( UX/UI Web &​ Mobile Design​)
5| ទទួលធ្វេី Logo intro, Logo out និង Lower third សំរាប់វីដេអូគ្រប់ប្រភេទ

Open Chat
1
Close chat
សួរស្តី! តើអ្នកត្រូវការអ្វីអោយយើងជួយ?

Start