សូមមើលវីដេអូណែនាំខាងក្រោមនេះ

សូមចុចលើមេរៀនដែលបានទិញ

បន្ទាប់មក វាយបញ្ចូលលេខសំងាត់ ដែលគ្រូបានផ្ញើអោយ

មេរៀន

Photoshop CC កំរិត 1

មេរៀន

Photoshop CC កំរិត 2

មេរៀន

Illustrator CC

មេរៀន

CorelDraw X6, X7

មេរៀន

Premiere Pro CC

មេរៀន

After Effect CC 2018

មេរៀន UX / UI Design

ឆាប់ៗនេះ

មេរៀន បង្កើតវេបសាយ

ឆាប់ៗនេះ