| មេរៀន Office Word

រីករាយទស្សនាមេរៀនវីដេអូជាភាសាខ្មែរ និងទទួលយកចំណេះដឹងពីវេបសាយ khmer-it.com

ដែលតែងតែចែករំឡែកជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នា ពីមេរៀនគន្លឹះល្អៗ ហើយអាចសិក្សាមេរៀនវីដេអូទាំងនេះបានគ្រប់ពេលវេលា។

ទំនាក់ទំនងលេខៈ 015 28 78 59 | 085 540 575 សូមអរគុណ!