ចូលរៀនវគ្គសិក្សាជំនាញលើគេហទំព័រ Khmer-it.com មេរៀនជាវីដេអូ រាល់មេរៀនទាំងអស់មានការពន្យល់លំអិតទាក់ទងជាមួយនឹងការងារប្រចាំថ្ងៃ ម្យ៉ាងទៀតលោកអ្នកនឹងបានដឹងពីប្រភេទនៃការងារឌីហ្សាញនីមួយៗព្រមទំាងការកំណត់ខ្នាតវាផងដែរ ។

ផ្តល់ជូនសេវាកម្ម

ពួកយើងបានត្រៀមរួចជាស្រេចដើម្បីជួយសំរួលដល់អាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកអោយមានភាពរើកចំរើន ជាមួយសេវាកម្មជាច្រើនដូចជា ឌីហ្សាញគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់ការងារក្នុងក្រុមហ៊ុន, បង្កើតវេបសាយ, ឌីហ្សាញ Logo, ID Card, Business Card,Flyer, Brochure, Banner, X-stand, Booklet,Company profile,             Letter head, Folder…កាន់ផេករយៈពេលខ្លី និងវែង, ទទួលធ្វើវីដេអូផ្សព្វផ្សាយពីសេវាកម្ម ឬ ផលិតផល និងលក់មេរៀនវីដេអូពន្យល់ជាភាសាខ្មែរជាដើម។​

ឌីហ្សាញផ្សេងៗ

រាល់ការរចនាស្របតាមប្រភេទនៃការងារនិមួយៗដែលការរចនាប្រកបដោយភាពទាក់ទាញ និងស្រស់ស្អាត រួមជាមួយសេវាកម្មល្អ ធានាទាំងគុណភាព នឹងតំលៃសមរម្យ ហើយជួយអោយផលិតផល ឬសេវាកម្មលោក…

លក់មេរៀនវីដេអូជាភាសាខ្មែរ

សម្រាប់មេរៀនវីដេអូពួកយើងបានត្រៀមរួចជាស្រេច ដែលនៅក្នុងមេរៀនគឺមានការពន្យល់លំអិតទៅលើកិច្ចការនិមួយៗ បងប្អូនចំណាយពេលត្រឹមតែ ១ម៉ោង ទៅ២ម៉ោងក្នុង១ថ្ងៃរៀនតាមវីដេអូ នោះបងប្អូននឹងទទួលបាន…

ឌីហ្សាញ និងកាន់ផេក

ពួកយើងបានរៀបចំផែនការសម្រាប់ជួយសម្រួលដល់អាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកជាមួយនឹង៖
– ការរៀបចំផេកអោយត្រូវតាមស្តង់ដារ និងការរចនាប្រកបដោយភាព…

សិក្សាមេរៀនដោយឥតគិតថ្លៃ