ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះគឺមានជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលដែលលោកអ្នកទិញមេរៀនចាប់ពី៣កម្មវិធីព្រមគ្នាគឺ Photoshop, Illustrator និង Coreldraw នោះលោកអ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតំលៃ 15$ នឹងមានការផ្តល់ជូនដោយមិនគិតថ្លៃជាមួយនឹងកម្មវិធី និង Fonts Khmer និង Font English ផងដែរ ជាពិសេសគឺផ្តល់ជូននូវការ Support ផ្សេងៗនៅពេលដែលលោកអ្នកមានចម្ងល់ក្នុងការសិស្សា។

សូមទំនាក់ទំនងមកឥឡូវនេះ!
តាមរយៈលេខ៖ 015 28 78 59 | 085 540 575 សូមអរគុណ!